هزینه ها- جدید

  بازدید:   545

هزینه ها

شرکت در کنفرانس با مقاله برای اساتید دانشگاه های سطح کشور


700.000 تومان

 

شرکت در کنفرانس بدون مقاله برای اساتید دانشگاه های سطح کشور


500.000 تومان

 

شرکت در کنفرانس با مقاله برای دانشجویان  و عموم


500.000 تومان

 

شرکت در کنفرانس بدون مقاله برای دانشجویان سطح کشور 


200.000 تومان

 

شرکت در کنفرانس با مقاله برای دانشجویان کشورهای دیگر


50 دلار

 

شرکت در کنفرانس برای شرکت ها (غرفه های 2*2)


20.000.000 تومان

 سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس