کمیته علمی کنفرانس جدید

  بازدید:   687

کمیته علمی

دکتر پیام نجفی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر مجید طغیانی

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر اکبر پیرستانی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر کامران صفوی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر فریبا خلیلی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر المیرا ضیا مطلبی پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر علیرضا جلالی زند

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر محمدرضا نادری درباغشاهی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر حمیدرضا جوانمرد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر علی سلیمانی

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر حسینعلی اسدی قارنه

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر مهران هودجی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر اسماعیل محمودی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر احمدرضا محمدی قهساوه

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر مهرداد جعفرپور

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر ناظیم شکرائلو

استاد تمام دانشگاه قاضی آنتپ

دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی

استاد تمام دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

دکتر علی نیازی

استاد تمام دانشگاه شیراز

دکتر ساسان علی نیایی فر

دانشیار دانشگاه تهران - پردیس ابوریحان

دکتر سید بدرالدین ابراهیم طباطبایی

استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حمید قاسم زاده نوا

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر امیر شاکریان

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دکتر ابراهیم رحیمی

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دکتر مهدی رئیسی

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دکتر مهراب یادگاری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دکتر مهران فرهودی مقدم

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دکتر بابک بحرینی نژاد

دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

دکتر سعید دوازده امامی

دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

دکتر بهزاد ذوالفقاری

هیات علمی گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان

ددکتر مسعود صادقی دینانی

هیات علمی گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان

دکتر افسانه یکدانه

هیات علمی گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان

دکتر سید مصطفی قنادیان

هیات علمی گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان

دکتر محمد میرزایی حیدری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس