ارسال همزمان 3 مقاله برای هر شرکت کننده


ارسال همزمان 3 مقاله برای هر شرکت کننده در کنگره با پرداخت یک سوم از هزینه ثبت نام برای مقاله دوم و چاپ رایگان سومین مقاله در کنگره محیا گردید. برای مثال اگر ثبت نام دانشجو برای یک مقاله 500 هزارتومان باشد، برای دومقاله 700 هزار تومان و در برای سه مقاله 700 هزار تومان می باشد.


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس