نحوه ارائه مقالات


​​​​​​​در پنل کاربری افراد از منو مقالات >> همه مقالات >> جزییات ارائه ، میتوانید نوع ارائه مقاله خود را ببینید.

سخنرانی

در صورتی که نوع ارائه به صورت حضوری/سخرانی باشد ، ساعت و مکان ارائه شما در پنل کاربری(جزییات مقاله) مشخص شده است و باید طبق موارد مشخص شده حاضر شوید.(فایل سخنرانی خود را باید قبل از روز همایش برای دبیرخانه ارسال کنید).

 

پوستر

در صورتی که نوع ارائه به صورت پوستر باشد ، باید پوستر مقاله خود را در قالب مشخص شده قرار دهید و به صورت فایل JPG از طریق پنل کاربری و گزینه مشخص شده، روی سایت آپلود کنید. 


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس