کمیته داوری

تعداد بازدید 355آقای دکتر علی مهداد

آقای دکتر محسن گل پرور

خانم دکتر زهرا یوسفی

خانم دکتر نرگس سعیدیان

خانم دکتر فریبا کریمی

آقای دکتر هادی فرهادی

آقای دکتر غلامرضا منشئی

آقای دکتر محمدعلی نادی

خانم دکتر ایلناز سجادیان

خانم دکتر پریناز سجادیان

خانم دکتر مریم فولادوند

خانم دکتر زهره سعادتمند

آقای دکتر محمدرضا شمشیری

خانم دکتر هاجر ترکان