کمیته علمی

تعداد بازدید 4741- دکتر محمد علی نادی

2- دکتر رسول نظری

3-دکتر بدری شاه طالبی

4-دکتر کوروش ویسی

5-دکتر کمال عزیز بیگی

6-دکتر مظفر یکتایار

7-دکتر پرویز عسگری

8-دکتر فرح نادری

9-دکتر علیرضا حیدری

10-دکتر مریم غلامزاده جفره

11-دکتر مژگان خدامرادپور

12-دکتر زینت ابراهیمی

13-دکتر خدیجه ابوالمعالی