محورهای کنفرانس

تعداد بازدید 792حکمت اسلامی و تعالی علوم رفتاری

حوزه‌های تخصصی مربوطه

محورها

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​روانشناسی

​​​​​​​مشاوره

 • پیشینه و نظریه‌های روان‌شناسی اسلامی
 • نقادی مبانی نظریه‌های روان‌شناختی رایج
 • حکمت اسلامی و موضوع علوم رفتاری
 • جایگاه و قلمروی روش تجربی در روان‌شناسی حکمی
 • آزمون‌ها در روان‌شناسی حکمی (مبانی، فرایند ساخت، حوزه کاربرد و معرفی مقیاس‌های موجود)
 • شخصیت، فطرت، اراده و محیط
 • صفات شخصیتی و رذایل و فضایل اخلاقی
 • شخصیت و خصلت‌های اکتسابی
 • بدن و پایه‌های زیستی رفتار
 • غضب، شهوت و قوای محرکه رفتار (انگیزش و هیجان)
 • حافظه، یادگیری و تفکر
 • نظریه حکمی رشد انسان
 • مبانی حکمی مشاوره و روان‌درمان‌گری
 • خانواده و پیامدهای روانی و اجتماعی کووید 19

تعلیم و تربیت

 • پیشینه و نظریه‌های تربیتی اسلامی
 • نقادی مبانی نظریه‌های آموزشی و تربیتی رایج
 • غایات، اهداف، اصول و مبانی تعلیم و تربیت حکمت‌بنیان
 • نظریه پردازی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
 • فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت اسلامی
 • تعلیم و تربیت تمدن‌ساز
 • تحلیل زمینه های فرهنگی، تاریخی و موقعیتی توسعه حکمت اسلامی در تعلیم و تربیت
 • مفهوم شناسی تعلیم و تربیت حکمت بنیان
 • مدیریت و راهبری حکیمانه در سازمان
 • مقایسه تعلیم و تربیت مبتنی بر حکمت اسلامی، دانش محور، تجربه محور و...
 • روش شناسی توسعه بینش و نگرش مبتنی بر حکمت اسلامی
 • واکاوی توسعه منابع انسانی مبتنی برحکمت در نظام تعلیم و تربیت
 • مقایسه فلسفه تعلیم و تربیت در اسلام وسایر ادیان
 • آموزش عالی مبتنی برحکمت اسلامی

حکمرانی آموزشی مبتنی بر حکمت اسلامی

 • سازمان آموزشی حکمت محور اسلامی
 • حکمت اسلامی و ساحتهای گوناگون تعلیم و تربیت
 • شیوه ها و روشهای تدریس حکیمانه
 • جایگاه حکمت در ارکان نظام آموزشی(کالبد و فضا،تجهیزات، ارتباط با اولیا و.....)
 • روابط انسانی حکیمانه در تعلیم و تربیت

 

علوم ورزشی

 

 • نقش ورزش در تعلیم و تربیت اسلامی
 • حکمت اسلامی و علوم ورزشی
 • حقوق ورزشی و جایگاه آن در اسلام
 • روانشناسی ورزشی و حکمت اسلامی
 • ورزش و سلامت از دیدگاه اسلام
 • اهمیت ورزش زنان از منظر اسلام
 • جامعه شناسی ورزشی و حکمت اسلامی
 • مراقبت های ورزشی و بهداشتی از دیدگاه حکمت اسلامی
 • یادگیری حرکتی و مهارت های ورزشی
 • فیزیولوژی ورزش و تعلیم و تربیت اسلامی
 • فلسفه ورزش و اسلام
 • مدیریت سازمان های ورزشی با تاکید بر آموزه های حکمت اسلامی
 • رفتار سازمانی در ورزش
 • گردشگری ورزشی و تعالیم اسلامی
 • 16. نقش ورزش و فعالیت بدنی در جامعه با تاکید بر  تعالیم اسلامی