جزییات خبر

عنوان اختصاص 0/5 نمره به دانشجویان دکترای تخصصی
تاریخ درج پنج شنبه ١٤ مهر ١٤٠١

متن خبر


با توجه به اهمیت همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری و براساس بخشنامه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، به آندسته از دانشجویانی که در این همایش مقاله ارائه نمایند و مقاله آنها منتج از رساله خویش باشد و در همایش مورد پذیرش قرار بگیرد 0/5 نمره پژوهشی جهت دفاع نهایی  اختصاص خواهد یافت. در این راستا لازم است دانشجویان دکترا بمنظور استفاده از این شرایط خاص و استثنایی و همچنین مفید، آثار مرتبط خود را در یکی از 4 محور در سایت همایش پس از ثبت نام بارگذاری نمایند.