هزینه کنفرانس

  بازدید:   2233

هزینه ها (دانشجویی)

شرکت در کنفرانس با مقاله ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


5,000,000 ریال

 

شرکت در کنفرانس بدون مقاله ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


4,500,000 ریال

 

شرکت در کنفرانس با مقاله ویژه سایر دانشجویان


6,000,000 ریال

 

شرکت در کنفرانس بدون مقاله - سایر دانشجویان


5,500,000 ریال

 

داوری مقالات


رایگان

 

 

هزینه ها (آزاد)

 

شرکت در کنفرانس با مقاله


7.000.000 ریال

 

شرکت در کنفرانس بدون مقاله


6,500,000 ریال

 سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس