کمیته علمی

  بازدید:   14540

کمیته علمی

پروفسور حیدر صامت
استاد تمام گروه مهندسی برق-قدرت
دانشگاه شیراز

پروفسور حسین ربانی
استاد تمام مهندسی پزشکی
بیوالکتریک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پروفسور قاسم میرجلیلی
استاد تمام گروه مهندسی برق-مخابرات
دانشگاه یزد

پروفسور ابراهیم فرشیدی
استاد تمام گروه مهندسی برق-مخابرات
دانشگاه شهید چمران اهواز

پروفسور علی میر
استاد تمام مهندسی برق-الکترونیک
دانشگاه لرستان

پروفسور فرید شیخ الاسلام
استاد تمام مهندسی برق-کنترل
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر اسماعیل رک رک
دانشیار گروه مهندسی برق
دانشگاه لرستان

دکتر احسان حیدریان
استادیار مهندسی برق-قدرت
دانشگاه صنعتی قم

پروفسور پیرلوئیجی سیانو
استاد تمام گروه مهندسی برق
دانشگاه سالرنو ایتالیا

دکتر حسن هایس الحلو
استادیار مهندسی برق
دانشگاه تشرین سوریه

دکتر مجید دلشاد
دانشیار گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر بهادر فانی
دانشیار گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

دکتر محمد روح الله یزدانی
دانشیار مهندسی برق-الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر هادی ثقفی اصفهانی
استادیار گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر محمدرضا امینی
استادیار مهندسی برق-الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر فرساد زمانی بروجنی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر محمدرضا سلطان آقایی کوپایی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر کیوان محبی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر هادی خسروی فارسانی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه شهرکرد

دکتر نگار مجمع
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
موسسه آموزش عالی نقش جهان

دکتر فرهاد عظیمی فر
استادیار مهندسی پزشکی و پیراپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر رسول صادقی
استادیار گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

دکتر مهدی حمید خانی
استادیار گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آبادسامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس