اعطای گواهی بین المللی


ارائه دهندگان مقالات در صورت شرکت در جلسه سخنرانی کلیدی می توانند گواهی معتبر بین المللی را دریافت کنند.


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس