برنامه برگزاری هفتمین کنفرانس ملی ایده ها ی نو در مهندسی برق


برنامه برگزاری
هفتمین کنفرانس ملی ا یده ها ی نو در مهندسی برق

http://hamayesh.khuisf.ac.ir/FileDownload/227/20221221_14253


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس