فیلم راهنمای استفاده از اتاق های هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق


فیلم راهنمای استفاده از اتاق های هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

http://hamayesh.khuisf.ac.ir/FileDownload/220/20221215_57795


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس