الگوی نگارش مقاله

تعداد بازدید 199لطفاً پیش از تدوین و ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایید:

  • مقالات باید در برگیرنده یافته‌های نوین پیرامون زمینه های موضوعی کنفرانس بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.
  • مقالات باید مطابق دستورالعمل‌های موجود در وب‌سایت کنفرانس تهیه و تنظیم شوند. مقالاتی که الگوهای مذکور را رعایت نکرده باشند، برای داوری ارسال نخواهند شد.
  • هر مقاله پذیرفته شده برای قرارگرفتن در برنامه کنفرانس و چاپ در مجموعه مقالات، نیاز به یک ثبت‌نام دارد.   
  • ارائه حضوری یا مجازی مقالات پذیرفته شده در نشست‌های کنفرانس الزامی است. مقالات پذیرفته‌شده‌ای که در کنفرانس ارائه نگردند، از مجموعه مقالات کنفرانس حذف می‌شوند.
  • چنانچه در هر مرحله‌ای، رخداد تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با مقاله‌ای اثبات شود، مقاله مزبور از برنامه و مجموعه مقالات کنفرانس حذف شده، عواقب این موضوع متوجه نویسندگان مقاله می‌باشد.

جهت دانلود قالب مقالات همایش اینجا را کلیک نمایید.