هزینه همایش

تعداد بازدید 221هزینه ها (دانشجویی)

شرکت در همایش با مقاله ویژه دانشجویان 


4,000,000 ریال

 

شرکت در همایش  بدون مقاله


3,000,000 ریال

 

شرکت در همایش با مقاله ویژه اساتید


5,000,000 ریال

 

 

داوری مقالات


رایگان