زمانبندی

تعداد بازدید 92تاریخ های مهم

برگزاری کنفرانس


چهارشنبه ١۳ دی ١٤٠٢​​​​​​​


 

آغاز ثبت مقاله


پنج شنبه ١ تیر ١٤٠٢


 

پایان ثبت مقاله


شنبه ١  مهر ١٤٠٢


 

مهلت ثبت نهایی​​​​​​​


چهارشنبه ۱ آذر ١٤٠٢