کمیته علمی

تعداد بازدید 301کمیته علمی

​​​​​​​

خانم دکتر بدری شاه طالبی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

آقای دکتر رضاعلی نوروزی 
دانشیار
دانشگاه اصفهان

آقای دکتر احمدرضا بسیج
استادیار
دانشگاه فرهنگیان چهارمحال بختیاری

آقای دکتر بذرافشان مقدم
استادیار
​​​​​​​دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر ابن الدین حمیدی
دانشیار
​​​​​​​دانشگاه امام حسین

آقای دکتر عبدالهی فر
استادیار
دانشگاه امام حسین

خانم دکتر حجازی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

خانم دکتر واعظ جوادی
دانشیار
دانشگاه تهران

خانم دکتر نصرالهی
استادیار
دانشگاه یزد

آقای دکتر بیژن شمس فلاورجانی
استادیار
دانشگاه پیام نور اصفهان

آقای دکتر بهروز رضایی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

خانم دکتر مریم اله دادیان
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

خانم دکتر ایلناز سجادیان
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

آقای دکتر محمدعلی نادی
دانشیار
​​​​​​​دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان