کمیته اجرایی

تعداد بازدید 382کمیته برگزاری

رئیس همایش 

آقای دکتر پیام نجفی

رئیس شورای سیاستگذاری همایش

آقای دکتر محمد باقری

دبیر همایش

خانم دکتر نفیسه حسین پور

دبیر علمی همایش

خانم دکتر بدری شاه طالبی

دبیر کمیته اجرایی بخش حضوری

خانم دکتر مریم اله دادیان

دبیر کمیته اجرایی بخش مجازی

آقای دکتر مهدی حمیدخانی