محورهای همایش

تعداد بازدید 717- محورهای همایش:

 

  • حضور موثر بانوان در عرصه فرهنگی- تربیتی:

راهکارهای دستیابی به الگو متعالی زن در آموزه های قرآنی و سیره اهل بیت (ع)

واکاوی فعالیت های موثر بانوان در ساحتهای مختلف تربیتی

راهکارهای دستیابی به الگو ی سوم زن مسلمان در منظومه فکری مقام معظم رهبری

چالش ها و راهکارهای تبیین مفهوم مادری و همسری در الگوی سوم زن

واکاوی ویژگی های شخصیتی الگوهای مذهبی در تجلی الگوی سوم زن

الگوی زن در رسانه از نگاه مقام معظم رهبری

واکاوی نقش زن در رسانه های اسلامی و غیر اسلامی

راهکارهای حضور موثر زنان مطابق الگوی سوم زن مسلمان در شبکه های اجتماعی

واکاوی نقش شبکه های اجتماعی در هویت بخشی به بانوان

 

  • حضور موثر بانوان در عرصه اجتماعی:

جایگاه حقوق مدنی و اجتماعی زن الگو در نظام حقوقی ایرا ن

چالش ها و راهکارهای دستیابی به الگوی زن موفق در ایفای نقشهای اجتماعی

مشکلات زنان الگو در عرصه ورزش و سلامت همگانی

مشکلات زنان شاغل در مدیریت وظایف و نقشهای اجتماعی

نقش بسته های حمایتی دولت در احقاق ساحتهای مختلف زن مسلمان تراز

نقد و بررسی جایگاه و هویت زن در اسناد و کنوانسیونهای بین المللی

ویژگیهای زن الگو در مواجهه با چالشها و آسیبهای جنگ نرم

چالش ها و راهکارهای حضور موثر زن الگو در فضای مجازی

چالش ها و راهکارهای حضور موثر زن الگو در سمن های اجتماعی

چالش ها و راهکارهای حضور موثر زن الگو در رسانه های نمایشی

 

  • حضور موثر بانوان در عرصه اقتصادی:

چالش های زنان کارآفرین و راهکارهای موفقیت

راهکارهای مشارکت موثر بانوان در اقتصاد خانواده

نقش مشاغل خانگی بانوان در اقتصاد جامعه

واکاوی تجارب زنان موفق در عرصه اقتصادی

چالشهای زن موفق در زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

راهکارهای دستیابی به الگوی زن موفق در مدیریت اقتصاد کلان کشور

راهکارهای دستیابی به الگوی زن موفق در اقتصاد صنعتی

راهکارهای دستیابی به الگوی زن موفق در اقتصاد کشاورزی

راهکارهای دستیابی به الگوی زن موفق در اقتصاد تجاری

 

  • حضور موثر بانوان در عرصه سیاسی:

راهکارهای حضور موثر زنان در مواجه باجنگ نرم و تهاجم فرهنگی علیه زنان

نقش زن مسلمان الگو در جانشین پروری و کادرسازی در چشم انداز حکمرانی دینی

تحلیل وضعیت قوت ها، فرصت ها، ضعف ها، تهدیدات و چالش ها جایگاه زنان در دولت اسلامی

نقش بانوان الگو در عرصه سیاستگذاری، و اجرای قوانین خانواده در حکمرانی دینی

واکاوی تجربیات عینی زنان موفق انقلاب اسلامی در تحقق الگوی سوم زن مسلمان

راهکارهای دستیابی به الگوی سوم زن مسلمان و تحقق تمدن نوین اسلامی

چالش ها و راهکارهای صدور الگوی سوم زن مسلمان به جهانیان

 

  • حضور موثر بانوان الگوی در عرصه علم و فناوری:

چالش های مشارکت بانوان در عرصه های علم و فناوری

واکاوای ویژگی های زنان دانشمند و متفکر در عرصه های ملی و بین المللی

راهکارهای ارتقا وضعیت مشارکت بانوان در نو آوریهای علمی

چالش های بانوان عضو هیات علمی دانشگاه

چالش ها و ظرفیت های رشته مطالعات زنان

 

  • حضور موثر بانوان در عرصه سلامت و بهداشت:

چالش های سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرایی سلامت زنان در ایران

نقش زنان الگو در ارتقا سطح بهداشت و سلامت خانواده و جامعه

واکاوی سیاست های حمایتی حوزه سلامت زنان در ایران و جهان

چالش های حضور موثر زنان در حوزه پزشکی و پیراپزشکی

راهکارهای حمایتی فرزندآوری سالم

چالش های بهداشتی زنان شاغل برای فرزندآوری

چالش های شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت بانوان

راهکارهای ارتقا سلامت زنان سرپرست خانوار

راهکارهی ارتقا طرح های کاربردی در حوزه سلامت و بهداشت بانوان