محورهای همایش

  بازدید:   157

محورهای اصلی همایش

 • ارتقاء سلامت دهان و دندان
 • مراقبت‌های نوبین پرستاری و مامایی
 • سلامت فرد، خانواده و جامعه با رویکردهای پیشگیری، درمان و مراقبت در شرایط پاندمی‌ها
 • علوم ورزشی و سلامت
 • ارتقاء سطح سلامت روانی و بهزیستی در جامعه

محورهای فرعی همایش

 • پیشگیری درمان و مراقبت در بیماری‌های دهان و دندان
 • یافته‌های نوبین در ارتقاء سلامت دهان و دندان
 • راهنمای بالینی و دستورالعمل‌هاتی مرتبط با سلامت
 • ارتقاء سلامت در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی
 • پیشگیری، درمان و مراقبت در بیماری‌های حاد و مزمن
 • نظام‌ها و رویکردهای درمانی و آموزشی ارتقاء سلامت بهزیستی جامع
 • تعیین کننده‌های اجتماعی، اقتصادی، قرهنگی و سیاسی سلامت
 • مدل‌های نظام مند روانشناختی ارتقاء بهزیستی فرد و جامعه
 • رویکردهای نوبین کمی و کیفی تبیین و ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت روانی، اجتماعی
 • رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب
 • سلامت روانی در ورزش
 • مبانی حقوقی و اخلاقی در سلامت
 • یافته‌های نوین در بهداشت باروری
 • فعالیت بندی، تندرستی و تغذیه ورزشی
 • ارتقاء سلامت از کودکی تا سالمندی
 • آموزش به مدد جو

 

 سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس