شورای اجرایی کنفرانس

تعداد بازدید 144دبیر اجرایی همایش


دکتر بهنام سروری نژاد

 

دبیر همایش​​​​​​​


دکتر محمد کوشافر

 

رئیس و دبیر علمی همایش


دکتر پیام نجفی