هزینه‌های کنفرانس

تعداد بازدید 158هیئت علمی و سایر شرکت کنندگان با مقاله (مجازی)​​​​​​​


۱۵۰۰۰۰۰
ریال

 

هیئت علمی و سایر شرکت کنندگان با مقاله (حضوری)


۲۵۰۰۰۰۰
ریال

 


دانشجو با مقاله (مجازی)


۷۵۰۰۰۰
ریال

 


دانشجو با مقاله (حضوری)


۲۰۰۰۰۰۰
ریال