محورهای کنفرانس

تعداد بازدید 226۱.دلایل ایجاد بحران در رودخانه زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی از منظر علوم مختلف

۲. راهکارهای احیای پایدار زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی از منظر علوم مختلف

۳. کاربرد علوم انسانی، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست ، فنی و مهندسی و هنر در تحلیل وضع موجود و ارائه راهکار خروج از بحران

۴. نقش تغییرات اقلیمی و انسان در وضعیت فعلی و آینده زاینده رود و گاوخونی

۵. نقش فناوری های نوین در کاهش مصارف آب

۶. تجارب مشابه در داخل و خارج از کشور