جزییات خبر

عنوان تمدید مهلت ارسال مقاله تا روز 20 اسفند ماه 1401
تاریخ درج دوشنبه ١ اسفند ١٤٠١

متن خبر


 "تمدید مهلت ارسال مقاله؛ ضمن تشکر از پژوهشگران محترمی که تا این تاریخ مقاله ارسال نموده اند به استحضار می رساند مهلت ارسال مقاله تا روز 20 اسفند ماه 1401 تمدید شد. "