جزییات خبر

عنوان همکاران همایش
تاریخ درج دوشنبه ٢١ آذر ١٤٠١

متن خبر


این همایش با همکاری دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، کنسرسیوم مراکز علمی پژوهشی استان اصفهان در حوزه محیط زیست و همچنین شرکت آب منطقه ای اصفهان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، دبیرخانه فرهنگی زاینده رود و دیگر مراکز و نهادها برگزار می شود.