جزییات اطلاعیه

عنوان امکان حذف مقاله
تاریخ درج یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

متن اطلاعیه


طبق قوانین کنفرانس، در صورت عدم ارائه مقاله توسط نویسندگان، مقاله از مجموعه مقالات کنفرانس حذف خواهد شد.