ارکان کنفرانس

  بازدید:   166

دکتر پیام نجفی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رئیس همایش

 

 

 

 

 

 

دکتر مژگان احمدی ندوشن

رئیس مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دبیر اجرایی همایش

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عاطفه چمنی

مدیر گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دبیر علمی همایش

 

 

 

 

----------------------------------------

-1هیئت رئیسه همایش:

رئیس همایش: دکتر پیام نجفی
نائب رئیس همایش: دکتر مجید طغیانی

-2شورای سیاست گذاری:

دکتر پیام نجفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر مجید طغیانی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر علیرضا جلالی زند رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر رحمان ساعدی معاون مالی اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر مژگان احمدی ندوشن رییس مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس