الگوی نگارش مقاله

  بازدید:   185

لطفاً پیش از تدوین و ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایید:

  • مقالات باید در برگیرنده یافته‌های نوین پیرامون زمینه های موضوعی کنفرانس بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.
  • مقالات باید مطابق دستورالعمل‌های موجود در وب‌سایت کنفرانس تهیه و تنظیم شوند. مقالاتی که الگوهای مذکور را رعایت نکرده باشند، برای داوری ارسال نخواهند شد.

 

قالب مقالات فارسی​​​​​​​سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس