چاپ مقالات برگزیده

مقالات منتخب این کنفرانس در فصلنامه تخصصی فناوری های نوین در مهندسی برق و سیستم  انرژی سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و همچنین مجله
International Journal of Biophotonics and Biomedical Engineering (IJBBE) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز چاپ خواهد شد.


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس